charger people app

Användarvillkor

OurGreenCar Sweden AB, org.nr. 559020-2684, (fortsättningsvis ”OurGreenCar” bedriver miljövänliga mobilitetslösningar genom fordonspooler för öppna och slutna grupper av användare. Genom den tjänst som OurGreenCar erbjuder kan du som användare av tjänsten hyra olika typer av fortskaffningsmedel (t.ex. bil, cykel och moped) (fortsättningsvis ”Fordon”) under en begränsad tidsperiod. Dessa användarvillkor (fortsättningsvis ”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan (i) OurGreenCar och (ii) dig som enskild användare (fortsättningsvis ”Användare” eller ”Användaren”) av de tjänster som OurGreenCar erbjuder (fortsättningsvis ”Tjänsten”).

Vad gäller vid användande av Tjänsten?

Du som Användare kan få tillgång till Tjänsten antingen genom (i) att du som enskild användare (privatperson, student etc.) genom en ansökan (fortsättningsvis ”Ansökan”) ansöker om tillgång till Tjänsten (fortsättningsvis ”Enskild Användare”) eller (ii) att du får tillgång till Tjänsten genom att din arbetsgivare, kommun, bostadsrättsförening etc. ingår ett avtal (”fortsättningsvis ”Avtal” eller ”Avtalet”) med OurGreenCar (fortsättningsvis ”Gruppanvändare"). Både Enskild Användare och Gruppanvändare räknas som Användare.

En Gruppanvändare kan använda Tjänsten både i sin yrkesutövning och såsom privatperson.

Du som Användare kan i vissa fall bereda annan familjemedlem (make, maka, sambo, barn eller dylik) tillgång till Tjänsten. I så fall behöver en Tilläggsansökan upprättas enligt de direktiv som OurGreenCar från tid till annan föreskriver. En förutsättning för att en Tilläggsansökan ska kunna göras är att den person som Tilläggsansökan avser (”Tilläggsanvändare”) är mantalsskriven på samma adress som dig som Användaren och att du som Användare och Tilläggsanvändaren lever under familjeliknande förhållande. För att OurGreenCar ska kunna godkänna en Tilläggsansökan behöver du som Användare bekräfta att föreskrivna familjeband mellan dig som Användare och Tilläggsanvändaren existerar.

Du som Användare ansvarar personligen för att en Tilläggsanvändare som är kopplad till dig, är införstådd med och efterlever Villkoren and andra instruktioner, föreskrifter och policys. Vad som gäller för dig som Användaren gäller i tillämpliga fall också för Tilläggsanvändare.

Villkoren (tillsammans med andra eventuella dokument som Villkoren hänvisar till) och (i förekommande fall) Ansökan, Tilläggsansökan och Avtalet gäller och är bindande för dig som Användare. Du som Användare måste läsa och godkänna Villkoren samt andra instruktioner, föreskrifter och policys innan du använder Tjänsten. Genom att på något vis använda Tjänsten bekräftar du som Användare också att du accepterar Villkoren. Om du som Användare inte accepterar Villkoren får du inte använda Tjänsten.

Såsom bokningsperiod (fortsättningsvis ”Bokningsperioden”) räknas den tid som Fordonet är bokat av dig som Användare i OurGreenCars bokningssystem.

Såsom hyresperiod (fortsättningsvis ”Hyresperioden”) räknas tiden (i) från att du som Användare startat din bokning (Aktiv bokning) genom att öppna Fordonet med ditt magnetkort/tagg, SMS, App eller via OurGreenCars kundsupport samt knappat in din personliga kod (ii) intill dess att du återlämnar Fordonet på anvisat sätt på fordonspoolområdet eller på av OurGreenCar anvisad plats. Under Hyresperioden är bokningen ”aktiv” i OurGreenCars bokningssystem och du som Användare ansvarar för Fordonet i enlighet med Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys meddelade av OurGreenCar.

Kortaste Bokningsperioden är 60 minuter. Bokningsperioden kan därefter förlängas med ytterligare perioder om vardera 30 minuter.

Vilka krav ställer OurGreenCar på Användaren?

Du som Användare bekräftar att du:

 • innehar giltigt körkort eller, i förekommande fall, annat nödvändigt tillstånd som krävs för att lagenligt få framföra det aktuella Fordonet. Detta kontrolleras av OurGreenCar mot körkortsregistret innan du bereds tillgång till Tjänsten. Om ditt körkort eller tillstånd dras in eller giltigheten på annat sätt påverkas, förbinder du dig som Användare att omedelbart meddela OurGreenCar detta;
 • är minst 20 år eller har haft körkort i minst 2 år;
 • alltid tar med körkort och, i förekommande fall, annat nödvändigt tillstånd vid nyttjande av aktuellt Fordon i sådana fall där körkort eller tillstånd enligt lag eller annan föreskrift krävs;
 • är införstådd med och efterlever de särskilda bestämmelser som är tillämpliga för körkort utfärdade utanför EU/ESS. För mer information var god se Transportstyrelsens hemsida;
 • är folkbokförd i Sverige och innehar svenskt personnummer;
 • har förmåga och vilja att betala för ditt nyttjande av Tjänsten enligt de avgifter, taxor och tariffer som vid var tid är gällande. Du bekräftar att OurGreenCar har rätt att kontrollera din betalningsförmåga genom att begära ut sedvanlig kreditupplysning; och
 • kan identifiera dig med Bank-ID i de fall detta efterfrågas av OurGreenCar.

Vilka åtaganden har OurGreenCar?

OurGreenCar tillhandahåller Tjänsten och Fordonen till dig som Användare i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Samtliga Fordon, all tillhörande utrustning och tekniska system som omfattas av eller krävs för att du som Användare ska kunna nyttja Tjänsten är OurGreenCars egendom.

OurGreenCar ambition är att du som Användare alltid ska få tillgång till det Fordon som du har bokat. Dock utfärdas inga garantier härom. OurGreenCar äger att utan särskilt meddelande rätt tillfälligt ersätta ett Fordon med ett annat Fordon (även av annan modell) vid t.ex. service eller reparation.

I händelse av att ett Fordon inte befinner sig på aktuellt fordonspoolområde, inte är i brukbart skick eller av annan anledning (enligt OurGreenCars bedömning) inte är disponibelt för dig som Användare, försöker OurGreenCar frambringa en ersättningsbil från (i) samma fordonspoolområde (i första hand) eller (ii) annat fordonspoolområde som disponeras av OurGreenCar (i andra hand).

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av dig som Användare, är OurGreenCars ambition att avhjälpa felet. Om sådant avhjälpande enligt OurGreenCars uppfattning inte är skäligt eller rimligt, har OurGreenCar möjlighet att omedelbart avsluta Hyresperioden i förtid (utan särskild ersättning till dig som Användare).

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av OurGreenCar, är OurGreenCars ambition att i första hand avhjälpa felet, i andra hand erbjuda annan lämplig ersättningsresa eller ersättningsfordon till destinationen och i tredje hand erbjuda transport tillbaka till fordonspoolområdet

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av leverantör utanför OurGreenCars direkta kontroll, är OurGreenCars ambition att erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon efter bästa förmåga. Vem som ska bära kostnaden sådan ersättningsresa eller ersättningsfordon bedöms av OurGreenCar i efterhand. Om ett ersättningsfordon ej kan hittas och resan ej kan realiseras kommer OurGreenCar kreditera bokningen för användaren, ingen ytterligare ersättning kommer att lämnas.Ersättning för indirekta skador eller kostnader (t.ex. förlorad arbetstid) ersätts under inga omständigheter av OurGreenCar.

Vilka åtaganden har Användaren?

Du som Användare är införstådd med att du är fullt ut ansvarig för Fordonet under hela Hyresperioden. Du som Användare är också ansvarig för en Tilläggsanvändare som är kopplad till dig.

 • visa Fordonet samma omsorg och aktsamhet som en normal skötsam ägare skulle visa Fordonet samt under Hyresperioden hålla Fordonet i funktionsdugligt och lagenligt skick;
 • utföra såväl en yttre (utvändig) och en inre (invändig) säkerhetskontroll;
 • fylla på spolarvätska, ringtryck, m.m. om detta är motiverat/nödvändigt mot bakgrund av (i) de anvisningar som framgår av Fordonets instruktionsbok eller andra instruktioner, föreskrifter eller policys meddelande av OurGreenCar, (ii) indikationer på Fordonets instrumentpanel, (iii) att Fordonet ska kunna bibehålla en hög trafiksäkerhet och (iv) för att undvika skada eller onödigt slitage på Fordonet;
 • inte använda Fordonet för andra ändamål än vad Fordonet är avsett för. Vidare får Fordonet inte (i) användas för att bogsera, skjuta eller förflytta annat fordon, (ii) nyttjas för fartprover, tävlingskörning, eller liknande (iii) framföras utanför därför avsedd vägbana (t.ex. i terräng eller på isbelagda sjöar och vattendrag) och/eller (iv) framföras eller användas på ett vårdslöst, omdömeslöst eller otillåtet sätt (t.ex. i strid mot gällande trafikbestämmelser eller i påverkat tillstånd);
 • inte låna ut, överlåta eller hyra ut Fordonet till någon annan person eller företag samt att inte använda Fordonet i yrkesmässig trafik (t.ex. för taxiändamål eller för transport av gods eller personer mot ersättning);
 • endast inneha en Bokningsperiod åt gången. Om du som Användare har behov av fler Bokningsperioder, måste detta i varje enskilt fall godkännas av OurGreenCars kundsupport;
 • inte framföra Fordonet utanför den Europeiska Unionen (EU) utan särskilt skriftligt godkännande av OurGreenCar;
 • , om Fordonet är drivs på el, kontrollera att nödvändig laddkabel finns i Fordonet under användning samt att tillämplig laddningsanordning ansluts på korrekt sätt och att laddning påbörjas när Fordonet återlämnas;
 • säkerställa att all information som uppges vid Ansökan, Tilläggsansökan eller i annan kommunikation med OurGreenCar är aktuell, relevant och korrekt;
 • utan dröjsmål tillhandahålla OurGreenCar sådan information och sådana upplysningar som OurGreenCar efterfrågar; och
 • genast meddela OurGreenCar om du misstänker att någon annan person olovligen fått tillgång till Tjänsten, ditt personliga konto eller annan personlig identifikationsuppgift;
 • kontrollera att nödvändig laddkabel finns i Fordonet under användning samt att tillämplig laddningsanordning ansluts på korrekt sätt och att laddning påbörjas när Fordonet återlämnas;

Du som Användare har rätt att låta annan person med giltigt körkort använda Fordonet under din egen bokning under förutsättning att du som Användare själv är fysiskt närvarande i eller på Fordonet. Vidare har du som Användare rätt att låta Tilläggsanvändare använda Fordonet utan att du som Användare själv är närvarande i eller på Fordonet. Vid sådant tillfälle ska namn och personnummer på föraren anges i fältet ”Ändamål” vid bokning av Fordonet.

Vid nyttjande av Fordonet i Sverige gäller OurGreenCars ordinarie serviceerbjudande med t.ex. ”vägassistans” och ersättningsfordon (där sådant är aktuellt enligt Villkoren). Om Fordonet nyttjas utanför Sverige gäller inte automatiskt OurGreenCars ordinarie serviceerbjudande. Om du som Användare upplever hinder i ditt nyttjande av Fordonet utomlands, uppmanas du att ta kontakt med OurGreenCars kundsupport för att hitta lämplig lösning.

Om Fordonet framförs av icke godkänd användare och/eller utan godkännande förs utanför Skandinavien (inklusive Finland), garanterar inte OurGreenCar att ordinarie försäkringsvillkor är tillämpbara. Kontakta OurGreenCars kundsupport för mer information om detta.

OurGreenCar förbehåller sig rätten att under Hyresperioden besiktiga Fordonet. Du som Användare är skyldig att medverka till detta och bistå OurGreenCar i den omfattning som är nödvändig eller önskvärd för att OurGreenCar ska kunna tillvarata sin rätt i detta hänseende.

Vad kostar det att använda Tjänsten och vad gäller för avbokning?

Om du använder Fordonet i egenskap av Gruppanvändare, gäller den taxa och de avgifter som framgår av Avtalet.

Om du använder Fordonet i egenskap av Enskild Användare, gäller vid var tidpunkt tillämplig prislista. Kostnaden kan bestå av fast månadsavgift, bokningsavgift samt ett rörligt tim- och kilometerpris. Aktuell prislista finns tillgänglig i OurGreenCars bokningssystem.

I händelse av att du inte följer Villkoren, Avtalet eller andra instruktioner, föreskrifter och policys äger OurGreenCar rätt att debitera dig tilläggsavgifter, administrationsavgifter eller ta betalt för de merkostnader som uppstår för OurGreenCar till följd härav.

Du som Användare kan via OurGreenCars bokningssystem beställa tilläggstjänsten självriskreducering.

Om Bokningsperioden är kortare än 24 timmar har du som Användare rätt att kostnadsfritt avboka Fordonet fram till 30 minuter innan Bokningsperioden startar.

Om Bokningsperioden är längre än 24 timmar har du som Användare rätt att kostnadsfritt avboka Fordonet om du gör detta minst halva det antal timmar innan Bokningsperioden startar som Bokningsperioden är lång. Ex. om Bokningsperioden är 72 timmar måste således avbokning ske senast 36 timmar innan Bokningsperiodens start, för att avbokningen ska vara kostnadsfri. Om Bokningsperioden är längre än 24 timmar men avbokning sker för sent (dock innan Bokningsperioden startar), äger OurGreenCar rätt att ta ut en avgift per timme motsvarande Bokningsperiodens längd.

Om Fordonet inte (i) avbokas enligt ovan eller (ii) om Hyresperioden avslutas innan Bokningsperioden är slut, äger OurGreenCar rätt att debitera dig för hela Bokningsperioden.

Om Hyresperioden avslutas efter Bokningsperiodens slut och Bokningsperioden inte förlängts på korrekt sätt dessförinnan (dvs. att Fordonet återlämnas för sent) kommer du som Användare att debiteras en tilläggsavgift.

Du som Användare kan boka, avboka och förlänga Bokningsperioden via OurGreenCars bokningssystem eller kundsupport. Om du använder kundsupport, äger OurGreenCar rätt att debitera en servicekostnad.

De kilometerpriser som framgår av aktuellt Avtal eller i OurGreenCars bokningssystem inkluderar kostnad för drivmedel. Observera dock att eventuell laddning på extern laddstation inte ersätts.

Vad gäller för betalning?

OurGreenCar fakturerar dig som Användare på det sätt som har överenskommits, antingen i Avtalet, i Villkoren eller på annat sätt. Detta kan vara genom faktura till din postadress eller e- postadress, via autogiro eller via kortbetalning.

Fakturan innehåller uppgift om Bokningsperioden, eventuell fast månadsavgift, kostnad för Bokningsperioden, kilometertaxa, bokningsavgift samt eventuella tilläggstjänster, tilläggsavgifter och adminstrationsavgifter.

Vid fakturering med pappersfaktura, äger OurGreenCar rätt att ta ut en fakturaavgift. OurGreenCar äger vidare rätt att fakturera eventuell månadsavgift i förskott.

Om inget annat överenskommits, förbinder du som Användare dig att betala utfärdad faktura inom utsatt betaldatum. Fakturan skickas till angiven e-postadress i samband med att en automatiserad debitering sker månatligt från registrerat kort. Aktuellt belopp dras från ditt kort löpande.

Vid försenad betalning, äger OurGeenCar rätt att debitera en påminnelseavgift. Om betalning inte sker efter påminnelse, äger OurGreenCar rätt att använda sig av inkasso för att erhålla full betalning.

Om en Tilläggsanvändare nyttjat Tjänsten, är den Användare som ansvarar för den aktuella Tilläggsanvändaren och Tilläggsanvändaren solidariskt ansvariga för de kostnader som uppkommer till följd av användandet. Fakturan kommer att skickas till Användaren som ansvarar för Tilläggsanvändaren.

OurGreenCar äger rätt att när som helst begära att du som Användare inbetalar en deposition eller förskott på kommande avgifter.

Vilket ansvar har du som Användare gentemot OurGreenCar?

Du som Användare är ansvarig gentemot OurGreenCar för böter, avgifter och andra kostnader som på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser kan belasta OurGreenCar i egenskap av Fordonets ägare. Exempel på sådana kostnader kan vara felparkeringsavgifter, broavgifter, trängselskatt, vägtullar och fortkörningsböter.

Om du som Användare inte i rätt tid betalar sådana böter, avgifter eller kostnader orsakade genom ditt nyttjande av Fordonet och OurGreenCar i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala sådana böter, avgifter eller kostnader, äger OurGreenCar rätt att debitera dig som Användare för sådana böter, avgifter eller kostnader tillsammans med en administrationsavgift för varje kostnadspost.

Om du som Användare avser att överklaga sådana böter, avgifter eller kostnader, ska du först betala boten, avgiften eller kostnaden och därefter överklaga direkt till utställaren.

Du som Användare är vidare införstådd med att det inom fordonspoolområde enbart är tillåtet att parkera fordon som tillhör OurGreenCar på därför anvisad plats. OurGreenCar äger rätt att debitera en felparkeringsavgift i händelse av att denna bestämmelse inte efterlevs.

Vilket ansvar har jag som Användare för skador, skötsel och förlorad utrustning?

Du som Användare är ansvarig för skador som uppkommer och utrustning som förloras under Hyresperioden.

Du som Användare är skyldig att (i) innan Hyresperioden påbörjas och Fordonet flyttas från aktuell parkeringsplats och (ii) efter Hyresperioden avslutas och Fordonet återlämnas, genomföra en skadekontroll på Fordonet. Eventuella skador på Fordonet ska därefter stämmas av mot de noteringar som finns i Fordonets skadelogg. Om du upptäcker skador på Fordonet som inte är noterade i skadeloggen, ska dessa omgående rapporteras till OurGreenCars kundsupport samt noteras i Fordonets skadelogg. Dessutom ska en skadeanmälningsblankett fyllas i och omgående skickas till OurGreenCar.

Om sådana skador inte inrapporteras till OurGreenCars kundsupport samt noteras i Fordonets skadelogg, anses aktuell skada ha uppkommit under Bokningsperioden som du som Användare ansvarar för. Således blir du som Användare ansvarig för sådana skador.

Exempel på acceptabla och icke-acceptable skador finns längst bak i Villkoren.

Om du inte upprättar och till OurGreenCar skickar en skadeanmälningsblankett regleras skadan på inkomna uppgifter.

I händelse av en skada som täcks av Fordonets försäkring (plåt- eller lackskada, punktering, stenskott, etc.) är du som Användare ansvarig för att ersätta OurGreenCar för eventuell självrisk och de kostnader som inte täcks av Fordonets försäkring. Detta gäller oavsett om du som Användare agerat oaktsamt eller inte. Dock är du som Användare inte ansvarig för skada om orsaken till skadan beror på brister i Fordonet.

Självrisk i detta hänseende inkluderar t.ex. reparationskostnader, transport till och från verkstad, bärgning och i vissa fall stillestånd under den tid som Fordonet är på verkstad.

Vid kollision med vissa djur såsom älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår är du som Användare skyldig att omedelbart göra en polisanmälan.

Du som Användare är vidare skyldig att följa indikationer på Fordonets varningssystem och om möjligt åtgärda indikerat problem alternativt att omgående rapportera indikationen till OurGreenCars kundsupport.

I händelse av stöld av eller inbrott i Fordonet ska du som Användare omedelbart kontakta OurGreenCars kundsupport och göra en stöldanmälan och/eller fylla i en skadeanmälningsblankett.

Om skada uppstår på annat fordon eller annan egendom och försäkringsbolaget anser att du som Användare varit vållande eller medvållande till sådan skada, debiteras du som Användare även trafiksjälvrisk för sådana skador förutom eventuell vagnskadesjälvrisk.

Om du som Användare är vållande till skada som gör Fordonet obrukbart, anses Hyresperioden avslutad i samma stund som skadan uppstår. Vid sådana händelser, är OurGreenCar inte skyldigt att framskaffa ersättningsfordon, transportera hem dig eller bistå dig med vidare transport.

Om OurGreenCar tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans” ansvarar OurGreenCar för kostnader som uppstår i samband med nyttjande av tjänsten ”Vägassistans” om kostnaden är kopplad till fel som OurGreenCar är ansvarigt för (elektriska fel, motorhaveri etc.). 

OurGreenCar ansvarar inte för fel som är kopplat till ditt handhavande av Fordonet (slut på el, dikeskörning, punktering etc.). Oberoende av om felet är hänförligt till dig som Användare, kan du välja att utnyttja tjänsten ”Vägassistans” på egen bekostnad.

Du som Användare är skyldig att ersätta och hålla OurGreenCar skadeslös för krav från tredje part som kan kopplas till (i) skada, förlust, personskada eller dödsfall som orsakats av eller har samband med Fordonet eller dess nyttjande och (ii) som inte direkt är ett resultat av grov oaktsamhet eller fel från OurGreenCars sida.

Om egendom som tillhör OurGreenCar tappas bort, är du som Användare skyldig att ersätta OurGreenCar för samtliga kostnader kopplat till förlusten av egendomen.

OurGreenCar förbehåller sig rätten att ta ut avgifter i händelse av att du som Användare inte sköter eller hanterar Fordonet på föreskrivet sätt. Vänligen se längre bak i Villkoren för mer information.

Du som Användare är medveten om att det i alla Fordon finns en kilometermätare. Om kilometermätaren eller dess inställning skadas, ändras eller påverkas under Hyresperioden äger OurGreenCar rätt att uppskatta körsträckan för att kunna fastställa kostnaden för Hyresperioden. Detta gäller inte om du som Användare kan styrka att Fordonet framfört en kortare sträckan än den av OurGreenCar uppskattade körsträckan. Precis som andra skador, är du som Användare ansvarig för att ersätta skador på Fordonets kilometermätare.

Vad gäller för GPS-positionering?

Du som Användare är medveten om att Fordonets position kan spåras genom den GPS som finns installerad i varje Fordon. Du som Användare godkänner genom att acceptera Villkoren att OurGeenCar har rätt att spåra Fordonet genom GPS. Information som OurGreenCar får genom att spåra Fordonet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). OurGreenCar äger vidare rätt att vid behov dela sådan information vidare till Polismyndighet.

Vad gäller för återlämning av Fordon och förlängning av Bokningsperiod?

Du som Användare åtar dig att:

 • återlämna Fordonet senast innan Bokningsperioden löper ut, såvida inte Bokningsperioden dessförinnan förlängts;
 • återlämna Fordonet på samma plats som Fordonet avhämtades ifrån eller på annan plats som på förhand godkänts av OurGreenCars kundsupport;
 • tillse att Fordonet städas ur från skräp och annan smuts invändigt. Fordonet ska vid återlämnande vara i samma skick som när det hämtades, bortsett från normal utvändig nedsmutsning;
 • tillse att Fordonet återlämnas med minst 5% batterinivå och därför avsedd laddningsanordning ska vara korrekt påkopplad.
 • tillse att Fordonet går i lås vid återlämning. Om Fordonet inte låser sig, ska du som Användare omgående kontakta OurGreenCars kundsupport.

Om Fordonet inte återlämnas på rätt sätt senast vid Bokningsperiodens utgång, äger OurGreenCar rätt att debitera dig som Användare för eventuella taxor, merkostnader och avgifter som följer härför. Aktuella taxor, avgifter och kostnader hittar du i längre bak i detta dokument.

Om du om Användare önskar förlänga Bokningsperioden kan du göra detta via dator, app, telefon eller OurGreenCars kundsupport. En förutsättning för att Bokningsperioden ska kunna förlängas är att det aktuella Fordonet är tillgängligt för förlängning. OurGreenCar äger rätt att debitera dig som Användare med normal tim-och kilometertaxa för den förlängda Bokningsperioden.

Laddning av el-fordon

Du som Användare åtar dig att tillse att Fordonet laddas på rätt sätt enligt instruktioner på portalhemsidan och/eller den manual som finns i bilen.

Vad gäller för behandling av personuppgifter?

Du som Användare kommer att dela personuppgifter med OurGreenCar på många olika sätt, t.ex. genom Ansökan, Tilläggsansökan, din kommunikation med OurGreenCar och ditt användande av Tjänsten.

OurGreenCar behandlar sådana personuppgifter i ett datoriserat register i syfte att kunna (i) administrera och fullgöra de förpliktelser som OurGreenCar har mot dig som Användare och (ii) tillvarata de rättigheter som OurGreenCar har enligt Avtal, Ansökan, Tilläggsansökan, Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys som du som Användare accepterar genom att nyttja Tjänsten.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning av fordran som OurGreenCar har mot dig som Användare samt fastställande och fullgörande av OurGreenCars avtalsförpliktelser.

De personuppgifter som OurGreenCar behandlar är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras information om ditt utnyttjande av Tjänsten såsom nyttjat Fordon, körsträcka, priser, villkor, tilläggstjänster etc.

Dina personuppgifter används uteslutande i OurGreenCars verksamhet och information lämnas inte vidare. För vidare information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta OurGreenCar.

Hur kommunicerar OurGreenCar med dig?

OurGreenCar kommunicerar med dig som Användare genom e-post, SMS, telefon samt via OurGreenCars hemsida, bokningssystem, nyhetsbrev, sociala medier och pushnotiser (mobilapplikation).

Du godkänner att OurGreenCar äger rätt att skicka ut information rörande medlemskap, undersökningar, PR, systemförändringar, bokningar, bilpoolsinformation etc. till dig som Användare. Du som Användare har rätt att neka OurGreenCar rätten att skicka reklamutskick till dig.

Om du som Användare ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress åtar du dig att omgående uppdatera den ändrade informationen på din användarprofil i OurGreenCars bokningssystem/mobilapplikation.

Finns det begränsningar i OurGreenCars ansvar?

Du som Användare är medveten om att OurGreenCar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador (t.ex. inkomstbortfall) som orsakas av fel på Fordonet, att annan nyttjare återlämnat Fordonet för sent, skada på Fordonet eller att Fordonet inte kan nyttjas såsom du som Användare planerat.

I vissa specifika fall kan OurGreenCar ersätta dig som användare för vissa direkta skador och kostnader. Om du är osäker på om kostnaden är ersättningsgill, kontakta OurGreenCars kundsupport innan du tar på dig kostnaden.

Kan innehållet i Villkoren förändras?

Du som Användare är införstådd med och accepterar att OurGreenCar äger rätt att när som helst göra ändringar i och tillägg till Villkoren samt andra föreskrifter, instruktioner och policys som du som Användare åtar dig att följa vid användande av Tjänsten.

Vid sådana ändringar och tillägg informeras du som Användare genom att information härom görs tillgänglig på OurGreenCars hemsida (www.ourgreencar.se) senast 14 dagar innan avsedd ändring träder ikraft. Du som Använder förbinder dig att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar och tillägg som gäller för nyttjande av Tjänsten.

Du godkänner vidare att OurGreenCar äger rätt att ändra priser, tariffer och avgifter som gäller för nyttjande av Tjänsten. Vid sådana ändringar och tillägg informeras du som Användare genom att information härom görs tillgänglig på OurGreenCars hemsida (www.ourgreencar.se) senast 30 dagar innan avsedd ändring träder ikraft. Om ändringen gäller den fasta månadsavgiften, ska du informeras du på ovan föreskrivet sätt minst 3 månader innan ändringen träder ikraft.

Du som Använder förbinder dig att kontinuerligt besöka OurGreenCars hemsida och hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar och tillägg som gäller för nyttjande av Tjänsten.

Vad gäller för uppsägning av ditt konto?

Du som Användare kan säga upp Tjänsten via ”Min Profil” i OurGreenCars mobilapplikation eller via e-post till info@ourgreencar.se. För uppsägning gäller en uppsägningstid om 30 kalenderdagar.

Avtalet gäller tills vidare.

Vid uppsägning av tjänst med fast månadsavgift upphör medlemskapet att gälla på den dag som den fasta månadsavgiften nästa gång annars skulle erlagts, högst en månad från uppsägningen. Användaren kan nyttja tjänsten under uppsägningstiden. Eventuella bokningar som ligger efter uppsägningstidens slut, ligger kvar om användaren ej tar bort dem, debiteras fortsatt enligt tariffer i abonnemangsformen ”Small". Vid uppsägning av tjänst utan fast månadsavgift upphör medlemskapet med omedelbar verkan.

Vid ändring från en abonnemangsform till en abonnemangsform med högre eller lägre fast medlemsavgift sker ändringen från nästa kalendermånad.

Användaren äger rätt att när som helst återaktivera sitt medlemskap.

Om användaren säger upp sitt medlemskap kommer användarens konto, innefattande dess kontouppgifter, fortsätta att gälla under en period om två år efter medlemskapets upphörande för att möjliggöra en enkel återaktivering av medlemskapet om Användaren så önskar. Om Användaren önskar avsluta kontot i dess helhet kan så ske genom att kontakta kundservice på: support@ourgreencar.se

Om du som Användare har en eller flera Tilläggsanvändare kopplade till dig, och du säger upp Tjänsten, kommer även Tilläggsanvändarens rätt att använda Tjänsten att upphöra.

Om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, tillämpar OurGreenCar 14 dagars ångerrätt från den dag då ditt användarkonto registrerades på OurGreenCars bokningssida.

Om du har för avsikt att göra ångerrätten gällande, behöver meddela OurGreenCar via e-post till info@ourgreencar.se inom ovan nämnda tid. Vid en eller flera genomförda bokningar upphör ångerrätten att gälla.

Vad gäller för uppsägning från OurGreenCar?

Du som Användare är införstådd med att OurGreenCar har rätt att omedelbart avbryta din rätt att använda Tjänsten om:

 • du som Användare inte fullgör dina betalningsskyldigheter gentemot OurGreenCar inom skälig tid;
 • du som Användare utsätter Fordonet för onormal och/eller otillåten körning eller inte behandlar Fordonet på det sätt som framgår av Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys;
 • du som Användare uppgivit felaktiga uppgifter eller information i Avtalet, Ansöka, Tilläggsansökan eller i kontakt med OurGreenCar;
 • du om Användare utan OurGreenCars föregående godkännande fört ut eller försökt föra ut Fordonet ur EU;
 • du som Användare upprepande gånger och efter påpekande från OurGreenCar återlämnar Fordonet efter utgången av Bokningsperioden (dvs. återlämnar Fordonet för sent);
 • du som Användare bryter mot dessa Villkoren, Avtalet eller andra instruktioner, föreskrifter eller policys meddelade av OurGreenCar; och
 • Tilläggsanvändare, för vilken du som Användare är ansvarig, begår någon av ovanstående handlingar.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten, upphör även eventuella till dig kopplade Tilläggsanvändares rätt att använda Tjänsten.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten förbinder du dig att omedelbart reglera alla utestående skulder som du (och eventuell Tilläggsanvändare för vilken du ansvarar) har till OurGreenCar.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten bekräftar du att OurGreenCar har rätt att tillkalla polis, tull eller annan myndighet som kan krävas för att tillvarata OurGreenCars intressen. Sådan myndighet kan besluta om att omhänderta eller kvarhålla Fordonet.

Du som Användare är införstådd med att du är ansvarig för samtliga kostnader som OurGreenCar drabbas av om du som Användaren olovligt fört eller försökt föra Fordonet utanför Sverige eller de länder OurGreenCar skriftligen godkänt.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet stjäls, upphör Hyresperioden att gälla efter det att du som Användaren kontaktar OurGreenCars kundsupport och, vid stöld, gjort polisanmälan.

Vad gäller vid tvist?

Tvist med anledning av Avtalet och/eller Villkoren ska slutligen avgöras enligt svensk lag vid svensk allmän domstol.

Aktuella tariffer finns i OurGreenCars app och kan också efterfrågas via mail på support@ourgreencar.se

Självrisker

SkadetypSjälvrisk belopp (totalt) upp till:Självrisk med självriskreduktion vald
Vagnskada, bil12 000 SEK6 000 SEK
Trafikskada, bil12 000 SEK6 000 SEK
Stöld, bil12 000 SEK6 000 SEK
Stöld, övriga fordon15 000 - 40 000 SEK *-
Stöld med nyckel i bil / försumlighet av nyckel100 000 SEK100 000 SEK (reduktion tillämpas ej vid försumlighet)
Brand, bil12 000 SEK6 000 SEK
Glas, bil5 000 SEK2 500 SEK
Bärgning/Räddning ej omfattad av märkesassistans6 000 SEK6 000 SEK

Självrisker - Tesla eller likvärdig

SkadetypSjälvrisk belopp (totalt) upp till:Självrisk med självriskreduktion vald
Vagnskada, bil15 000 SEK7 500 SEK
Trafikolycka, bil15 000 SEK7 500 SEK
Stöld, bil15 000 SEK7 500 SEK
Stöld, övriga fordon15 000 - 40 000 SEK *-
Stöld med nyckel i bil / försumlighet av nyckel100 000 SEK100 000 SEK (reduktion tillämpas ej vid försumlighet)
Brand, bil15 000 SEK7 500 SEK
Glas, bil6 000 SEK3 000 SEK
Bärgning/Räddning ej omfattad av märkesassistans7 500 SEK4 000 SEK

* Om användaren ej har en hemförsäkring som kan täcka upp för cykelns kostnad är användare skyldig att ersätta cykelns värde till målsägande. Försäkringsbolags inblandning: utan hänsyn till försäkringsbolagets avskrivning.

Straffavgifter / Tilläggsavgifter

Avgifter Pris per tillfälle inkl. moms 
Bokning via telefonsupport40 SEK
Avbokningsavgift per avbokad timma längre än 48-timmarsbokningar2 SEK
Försenad återlämning (i händelse av att förseningen orsakar problem för nästkommande hyrestagare) 500 SEK + eventuellt tillkomna avgifter för efterkommande hyrestagare i val av annat transportmedel
Administrationsavgift200 SEK
Parkeringsböter/FortkörningsböterBotens belopp + administrationsavgift samt eventuell påminnelseavgift
Återlämna bil utan att koppla på laddkabel1 000 SEK
Ej aktiverad laddning vid återlämnande av bil1 000 SEK 
Poolbil ej uppställd på sin plats (felparkerad inom 100m från dedikerad bilpoolsplats). 1 500 SEK
Poolbil ej uppställd på sin plats (felparkerad mer än 100m från dedikerad bilpoolsplats). upp till 6 000 SEK
Kraftigt nedsmutsad bil 1 500 SEK
Djur i bil (päls) 1 500 SEK
Rökning i bil1 500 SEK
Borttappad bilnyckelupp till 7 500 SEK
Olåst bil / neddragna fönster1 000 SEK + eventuell skada/stöld
Förlust av laddkabel6 000 SEK
Ljus/elektronik påslaget som kräver utkörning av personal1 000 SEK
Påminnelseavgift 60 SEK
Fakturaavgift95 SEK
Punktering till följd av oaktsamhet 500 SEK + reparationskostnad

Exempel på icke acceptabla skador

 • Bucklor som skapat skada på lack
 • Bucklor större än 20 mm i diameter
 • Oaktsamhet vid tvätt som leder till repad lack
 • Alla typer av skador på bil
 • Skrapade fälgar
skade-bild-30 skade-bild-31 skade-bild-32

Acceptabla skador

 • Små bucklor mindre än 20mm i diameter som ej skadat lack.
skade-bild-1 skade-bild-2

Icke acceptabla skador

 • Poleringsskador
 • Kraftiga tvättrepor
 • Stenskott i framruta större än 2mm
 • Egen lackstiftslagning eller spraylagning
skade-bild-5 skade-bild-6

Exempel på icke acceptabla skador

Skador som kräver ersättning av komponenter, exempelvis sprickor, repor, lacksläpp, deformation, avsaknande av komponent/del

skade-bild-33 skade-bild-34 skade-bild-35

Exempel på icke acceptabla skador på interiör

 • Kraftigt nedsmutsad inredning
 • Hål, sprickor, generellt skador interiört av olika slag
 • Saknande inredningsdetaljer
 • Röklukt
 • Djurhår
skade-bild-45 skade-bild-46 skade-bild-47

Kundservice

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se

© Copyright 2022 OurGreenCar Sweden AB - Integritetspolicy